SASSA Ouderdomstoelaag

Belangrike punte m.b.t. die SASSA Ouderdomstoelaag

Die SASSA Ouderdomstoelaag of ook bekend as Ouderdomspensioen is ’n Toelaag wat maandeliks betaal word vir ouer persone vanaf die ouderdom 60 jaar.

Die persoon moet aan die volgende vereistes voldoen om te kwalifiseer.

1). ’n Suid-Afrikaanse burger of permanente inwoner wees

2). In Suid-Afrika woon

3). Nie enige ander maatskaplike toelae vir jouself ontvang nie

4). Nie in ’n staatsinstansie versorg word nie

5). Nie meer as R78 120 per jaar verdien of bates besit wat meer as R 156 240 werd is indien jy enkellopend is nie.

6). Indien jy getroud is, moet julle gesamentlike inkomste nie meer as 1 115 400 per jaar wees nie en julle gesamentlike bates moet 7). nie meer as R2 230 800 werd wees nie.

Toelae bedrae:

Die maksimum bedrag wat jy sal kry, is 1 780 per maand. Indien jy ouer as 75 is, sal jy R1 800 kry.

Metodes van Betalings.

Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid (SASSA) sal die toelae aan jou betaal op een van die volgende maniere:

1). Kontant by ’n spesifieke betaalpunt op ’n spesifieke dag

2). Elektroniese deposito na jou bank- of Posbank-rekening (die bank mag ’n fooi hef vir die diens)

3). Instansies (bv. ouetehuise).

4). Let wel: Indien jy nie self die geld kan afhaal nie, kan jy ’n gevolmagtigde by die SASSA-kantoor aanstel, of aan iemand volmag gee om die toelae namens jou af te haal.

Hersiening van die toelae.

SASSA kan besluit of ’n toelae hersien moet word. Jou inkomste, soos verklaar wanneer jy aansoek doen om die toelae, sal die basis van hierdie besluit vorm. Jy sal drie maande voor die tyd in kennis gestel word van die datum waarop die hersiening sal plaasvind of van die datum waarop die lewensertifikaat benodig word. Indien jy geld via die bank, ’n instansie of gevolmagtigde ontvang, moet jy elke jaar ’n lewensertifikaat by die SASSA-kantore indien.  

Opskorting van jou toelae.

Die volgende kan lei tot die opskorting van jou toelae:

1). Wanneer jou omstandighede verander

2). Die uitkoms van ’n hersiening

3). Indien jy versuim om saam te werk wanneer jou toelae hersien word

4). Wanneer jy bedrog pleeg of jouself verkeerd voorstel

5). Indien daar ’n fout gemaak is toe jou toelae goedgekeur is.

Die toelae sal verval indien jy:

1). Sterf

2). In ’n staatsinstansie opgeneem word

3). Vir drie opeenvolgende maande nie eis nie

4). Die land verlaat.

5). Indien jy sorg ontvang en onderhou word deur ‘n instansie wat ‘n kontrak het met die staat sal die:

a). Maatskaplike toelaag verminder word tot 25% van die maksimum bedrag van die toelaag vanaf die vierde maand na die begunstigde se toelating tot die instansie. Die verminderde toelaag word onmiddellik heringestel word vanaf die datum waarop jy uit die instansie ontslaan word.

Hoe om aansoek te doen:

1). Gaan na jou naaste kantoor van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid (SASSA) en neem die volgende saam:

a). Jou 13-syfer- staafkode identiteitsdokument (ID).

b). Bewys van jou huwelikstatus, indien van toepassing

c). Bewys van woonadres

d). Bewys van jou inkomste en/of dividende (indien enige)

e). Bewys van jou bates, insluitend die waarde van die eiendom wat jy besit

f). Bewys van jou privaat pensioen (indien enige)

g). Drie maande se bankstate

h). Indien jy gewerk het, jou Werkloosheidsversekeringsfonds (WVF) “blou boek” of sertifikaat van ontslag van jou werkgewer

i). Indien jou eggenoot binne die afgelope vyf jaar oorlede is, ’n afskrif van die testament en die eerste of finale likwidasie- en distribusierekeninge, waar van toepassing.

j). Voltooi die aansoekvorm in die teenwoordigheid van die SASSA-amptenaar (let daarop dat slegs jy, as aansoeker, of ’n SASSA-amptenaar die aansoekvorm kan voltooi).

k). Jy sal ’n kwitansie ontvang. Hou dit as bewys dat jy aansoek gedoen het.

Let wel: Indien jy te oud of te siek is om die aansoek self te doen, kan ’n familielid of vriend namens jou aansoek doen. Die persoon behoort ’n brief van jou en/of ’n doktersbrief te neem wat aandui hoekom jy nie self die kantoor kan besoek nie.

Goedkeuring.

Indien jou toelae nie goedgekeur word nie, sal SASSA jou in kennis stel dat die aansoek nie suksesvol was nie.

Indien jy nie met die besluit saamstem nie, kan jy appèl aanteken by die Minister van Maatskaplike Ontwikkeling. Jy moet binne 90 dae vanaf kennisgewing dat die aansoek onsuksesvol was, appèl aanteken.

Dit kan tot drie maande neem om ’n aansoek te verwerk.

Indien jou toelae goedgekeur word, sal jy betaal word vanaf die datum waarop die aansoek ingedien is.

Die diens is gratis.

Aansoekvorm.

Die aansoekvorm is nie aanlyn beskikbaar nie, maar jy kan dit by u naaste kantoor van maatskaplike sekerheid (SASSA) kry. Die Suid Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid (SASSA)

SASSA Toll free: 0800 60 10 11

(Bovermelde Inligting verkry vanaf : www.gov.za/af/services)